Menu


Hava DurumuAna Sayfa > Bilişim Çalıştayı

 
Sonuç Raporu

Atatürk Üniversitesi, Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi, Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK), Ata Teknokent işbirliği ile “Bölgesel Kalkınmada Bilişim Çalıştayı” 18-19 Ekim 2011 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleşmiştir.

8 oturum halinde gerçekleşen Çalıştayda ;
  • Eğitimde Bilişim
  • Sağlıkta Bilişim
  • Turizmde Bilişim 
  • Lojistikte Bilişim 
  • Üniversite-Sanayi-Kamu-STK işbirliği
  • Erzurum’un Bilişimle Bölgesel Kalkınmada Strateji ve Yol Haritası
  • Türkiye’nin Büyük Ölçekli Şirketleri ile İlişkiler 
  • Bilişim Kent Kurultayı
başlıklarında tartışmalar, üniversitenin akademik personeli, kamu ve özel sektörden gelen temsilciler, meslek odaları, STK temsilcileri ve öğrencilerin geniş katılımları ile gerçekleşmiş olup, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Çalıştayın her bir oturumunda ayrı ayrı alınan kararlar özet olarak aşağıda sunulmuştur.

Eğitimde Bilişim oturumunda;

Özellikle uzaktan eğitimin yaygınlaştırılması ve bununla ilgili sertifika programlarının verilmesi tartışılmıştır. Diğer sektörlerin eğitim ihtiyaçlarının Ata Teknokent, Üniversite ve Öğrenci İşbirliği ile karşılanabileceği düşünülmüştür.
AB projeleri, Kalkınma Ajansı projeleri gibi fonlardan yararlanılabilmesi için bilgi birikimlerinin ortak bir yönetişim portalınde paylaşılmasının yararlı olacağı değerlendirilmiştir.
Eğitim alanında hizmet sunanlarla hizmete ihtiyaç duyanların bu portalde eşleştirilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmiştir.

Sağlıkta Bilişim oturumunda;
Devlet, üniversite, STK ve özel sektör ile birlikte çalışmasının önemi vurgulanmıştır. Bölgenin koşulları ve çevrenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özgün bir alanda, (örneğin sağlıkhane gibi), farklılıklar ortaya konularak Sağlık Turizminin yapılabilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasının yararlı olacağı düşünülmüştür.
Değişen sağlık konsepti çerçevesinde “Sağlık Köyü” kavramına uygun altyapının oluşturulmasının, bölge için bir farklılık ve cazibe unsuru yaratacağı değerlendirilmiştir. Sağlıkta “sürekli hizmet içi meslek eğitiminin” uzaktan eğitimle sağlanabileceği ve bunun için de üniversite imkanlarının da göz önünde tutularak bir eğitim merkezinin bölgede hayata geçirilmesinin yararlı olacağı
değerlendirilmiştir.

Turizmde Bilişim oturumunda;
Yurtiçi ve yurtdışında tanıtımın, pazarlamanın ve online satışların her geçen gün daha fazla önem kazandığı günümüz dünyasında, bu faaliyetlerin bilişim teknolojilerinin kullanılması ile daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılabileceği öngörülmektedir. Bu çerçevede hazırlanacak portalin tüm Doğu Anadolu Bölgesini de içerecek şekilde, Türkçe, İngilizce yanında bölgeye daha fazla sayıda turist gönderen ülkelerin dilleri olan Rusça ve Farsça dillerinde de olmasının yararlı olacağı değerlendirilmiştir.
Bütünleşik turizm (inanç, sağlık, kış, kültür, eko vb.) faaliyetlerine ve yaklaşımına uygun bir şekilde oteller, restoranlar, tur şirketleri, bölgeye özgü alış veriş yerleri ve el sanatları atölyeleri gibi turizm için önemli öğeleri kapsamasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Lojistikde Bilişim oturumunda;
Erzurum’da kurulmakta olan “Lojistik Merkezi” nin ihtiyaçlarına uygun yazılım ve bilişim çözümlerinin ilin ve bölgenin sahip olduğu teknoloji ve yazılım üretim kapasitesinin de göz önünde bulundurularak sağlanmasının ve uygulanmasının, Erzurum’da yapılmasında yararlı olacağı değerlendirilmiştir.
Karayolu taşımacılığında çok önemli bir geçiş güzergahında olan Erzurum, var olan taşıma yetenek ve kabiliyetlerin en maliyet etkin bir şekilde kullanılabilmesine imkan sağlayacak bir izleme ve otomasyon sistemine ihtiyaç duymaktadır. Bu maksatla yazılım ve bilişim altyapısının geliştirilerek kullanılmasının ve bu konuda eğitim/ bilinçlendirme faaliyetlerine odaklanılmasının yararlı olacağı değerlendirilmiştir.

Ata Teknokent’te Üniversite- Sanayi- Kamu- STK İşbirliği oturumunda;
“Yenilikçi Teknoloji Üretim Faktörleri” olarak bilinen aşağıdaki dört konu öncelikli olarak incelenmiştir.

1. İnsan gücü

2. Bilgi birikimi

3. Finans

4. Ar-Ge Yönetimi

Yukarda bahsedilen tüm bileşenlerin bütünsel olarak birbirleriyle etkileşime sokulabileceği bir portalin oluşturulması ve bunlarla ilgili tüm verilerin paylaşılarak işbirliği, koordinasyon, iletişimle , sinerjik ve sürdürülebilir bir bilgi transferinin sağlanmasının önemli olduğu vurgulanmıştır.

Bilişim toplumuna dönüşüm için proje yönetimi, işbirliği, koordinasyon, iletişim ve koordinasyon konularında yetkinliklerin ve yönetim becerilerinin AR-GE ve Proje Yönetim birimlerince paylaşılması, özellikle sosyal ve beşeri sermayenin, nitelikli insan gücü yetiştirilmesi ve istihdamı ile birlikte bir eko sistemde bütünleştirilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmiştir.

Erzurum’un Bilişimle Bölgesel Kalkınmada Strateji ve Yol Haritası oturumunda;
Tüm faaliyetlerin bir biri ile ilişkileri ve sürdürülebilirliği tartışılmıştır. Üretici ve tüketiciyi içeren bütünleşik bir iş modelinin internet tabanlı olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının önemi vurgulanmıştır. Ülkemizde ilk kez ilimizde hayata geçirilen ve örnek proje olarak seçilen “AB destekli Internet Girişimciliği ve E-Ticaret Eğitim Atelyesi (Doğunun Yıldızları) projesi kapsamında 44 genç girişimciye eğitimler verilmiştir. Bu tür eğitimlerin bölge için yaygınlaştırılmasının çok yararlı olacağı değerlendirilmiştir.

Büyük Ölçekli Şirketlerle İlişkiler oturumunda; Bölgede IT kullanımının yaygınlaşamadığı ve bu bölgede IT temelli bir lokomotif sektörün henüz olgunlaştırılamadığı tespit edilmiştir.
Büyük şirketlerin bölgede işbirliği yapabilmesi için bölge firmalarının hizmet kalitesinin arttırılması, kaliteli ürün üretilmesi, yan sanayi ürünlerinin çeşitlendirilmesinin gerektiği ve bu konuda eğitimler (kalite yönetimi, proje yönetimi vb) , verilmesinin önemi vurgulanmıştır. Bölgede işbirliklerinin ve iş geliştirme faaliyetlerinin güçlendirilerek ve kurumsallaştırılması yolunda eğitimlerin yararlı olacağı değerlendirilmiştir.

Bilişim Kent Konseyi oturumunda;
Tüm bölgede ortak ihtiyaçların belirlenerek buna göre çözümlerin yönetişim odaklı bir işbirliği modeli çerçevesinde geliştirilmesi ve bu sürecin kısa , orta ve uzun vadeli planlarının yapılabilmesine imkan sağlayacak “Bilişim Kent Konseyi”nin oluşturulmasının önemi üzerinde durulmuştur.
Valilik Yönetiminde olması önerilen “Bilişim Kent Konseyi”nde devlet kurumları, özel kurumlar, STK’lar, Yerel Yönetimler ve Üniversiteler dahil edilerek bölgeye özel bir “Yönetişim Portalinin” kurulmasının önemli olduğu konusunda fikir birliğine varılmıştır.
Bu portalin bilişim ve inovasyona (yenileşim/yenilikçilik) dayalı ,kaynak ihtiyaç ve metodolojilerin bütünsel bir bakış açısıyla ele alınmasını ve paylaşımını kolaylaştırabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca bilgilendirme faaliyetlerine dönük olarak yapılması öngörülen seminerlerin, konferansların ve toplantıların duyurulması, iş modellerinin geliştirilmesi, sosyal ve beşeri sermaye ile entelektüel sermayenin en etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesine imkan sağlayan , Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) kapsamında internet ve bilişime dayalı fikir ve projelerin paylaşılması düşünülmektedir.

Sonuç olarak;
Çalıştayda 8 ayrı oturumda çıkan sonuçların ortak bir paydada değerlendirilmesi ile; Bölgenin kalkınması ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için, bölgede işbirliği modellerinin ve ortak projelerin gerçekleştirilmesi önemlidir. Kısa, orta ve uzun vadeli projelerin oluşturulmasında yenilikçi projelerin, vizyon geliştirici eğitimlerin ve bilişim sektörünün önemli olduğu göz önüne alınmalıdır.
Bu amaçla bölgenin geleceğinin planlanabilmesi için “Bilişim Kent Konseyi”nin Bölge Valilerinin gözetim ve yönetiminde kurulması ve eşgüdümün sağlanması önerilmektedir. Ayrıca, bu çalıştayın sonuçlarının KUDAKA’nın bir yönetim kurulu toplantısında sunulması ve değerlendirmeye alınması uygun olacaktır.Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK)
Adres : Cumhuriyet Caddesi Kızılay İş Merkezi Kat 3 / 2 YAKUTİYE ERZURUM Telefon : (0442) 233 38 20
Tasarım : www.e-erzurum.net