Menu


Hava DurumuAna Sayfa > Hakkımızda > VAKIF TÜZÜĞÜ

Kültürel Gayeler :

Erzurum’da yaşayanların kültürel ihtiyaçlarınıkarşılamak için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, onları teşvik ederek Erzurum’da her türlü kültürel faaliyetin yoğun bir biçimde sürdürülmesini temin etmek için,

 1. Erzurum’da uluslararası nitelikte milli sanat ve kültürümüzü işleyici ve tanıtıcı şenlikler düzenlemek.
 2. Güzel sanatların yaygınlaştırılmasını ve geniş kitlelerce benimsenmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak. Sanata kabiliyetli gençleri tespit edebilmek için yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek.
 3. Resmi ve özel tiyatroların Erzurum’da daha çok oyun sergilemelerini ve Erzurum’da daha çok oyun sergilemelerini ve Erzurum’da yerleşik bir tiyatro kurulmasına öncülük etmek ve bu konuda Özel İdare, Belediye ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 4. Yurtdışından sanat topluluklarınıve sanatkarları Erzurum’a davet etmek.
 5. Erzurum’un tarihini araştırmak ve kültür zenginliklerini gün ışığına çıkarmak, bu konularla ilgili arşiv, bilgi bankası ve kütüphane kurmak. Erzurum’daki tarihi ve kültürel eserlerin korunma ve restorasyonu çalışmalarına öncülük yapmak ve bu amaçla kuruluşlar ve ilgili derneklerle işbirliği yapmak.
 6. Erzurum’da akademik seviyeyi geliştirmek için, uluslararası nitelikte araştırma ve yayın yapan bilim adamlarını teşvik etmek, ödüllendirmek ve desteklemek.
 7. Erzurum’la ilgili yerli ve yabancı yayınları toplamak, gerekirse tercüme ettirmek ve yayınlamak.
 8. Erzurum’un çeşitli sorunlarını tespit etmek ve çözüm yolları bulmak amacıyla panel, sempozyum, konferanslar ve seminerler düzenlemek.
Tanıtma Gayesi :
Yurtiçi ve yurtdışında Erzurum’u layık olduğu şekilde tanıtmak ve bu amaçla;
 1. Erzurum’un yeraltı ve yerüstü zenginliklerini tespit etmek için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, bizzat bu çalışmalara katkıda bulunmak, bu amaçla fonlar ihdas etmek. Tespit edilen değerleri resmi ve özel kuruluşların yayın organları vasıtasıyla Türk ve Dünya kamuoyuna duyurmak.
 2. Erzurum hakkında oluşmuş yanlış kanaatleri düzeltici çalışma ve yayınlar yapmak.
 3. Erzurum’un kültürümüz ve tarihimizdeki yerini ve önemini inceleyen belgesel dizi ve yapımları desteklemek ve bu yapımlar için gerekli ticari işletmeler kurmak ve başta T.C. Kültür Bakanlığı olmak üzere resmi ve özel kuruluşlardan maddi destek almak.
 4. Erzurum’un yetiştirdiği tarihi şahsiyetleri ve büyük devlet adamlarını, mutasavvıfları, sanatkarları, yazar ve şairleri yeni nesillere tanıtmak üzere çalışmalar yapmak, bu şahsiyetlerle ilgili biyografiler yazdırmak dökümanter ve dizi filmler yapılmasını teşvik etmek ve yardımcı olmak.
 5. Erzurum etnografyası hazırlamak.
 6. Erzurum içinde ve dışında kurulmuş vakıf ve derneklerle işbirliği ve ortak gayeler etrafında çalışmalar yapmak.


Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK)
Adres : Cumhuriyet Caddesi Kızılay İş Merkezi Kat 3 / 2 YAKUTİYE ERZURUM Telefon : (0442) 233 38 20
Tasarım : www.e-erzurum.net